studenten leggen toelatingsexamen uitgesteld af

TOELATINGSEXAMEN GENEESKUNDE UITGESTELD: WAT NU?

De maatregelen rond de COVID-19 crisis werden vorige week, zoals verwacht, verlengd. Steeds meer organisaties en bedrijven kijken met een bang hart naar de lange termijn en vaak moeten moeilijke knopen worden doorgehakt. Dat bleek ook het geval voor het toelatingsexamen arts/tandarts. De Examencommissie heeft de begrijpelijke beslissing genomen om het toelatingsexamen uit te stellen naar eind augustus. Dit brengt uiteraard heel wat bezorgdheden mee bij studenten, ouders, koepelorganisaties en onderwijsmedewerkers. Reden te meer om hier even bij stil staan.

1. BEZORGDHEID

Ook wij zijn bezorgd. De communicatie rond dit uitstel kon wat ons betreft beter. Onderwijs minister Ben Weyts kondigde uitstel aan voor de nieuwe persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad en die van Onderwijs Vlaanderen. Wij hebben deze bezorgdheid meegedeeld aan de betreffende actoren. Het is duidelijk dat een snelle communicatie in dit dossier noodzakelijk was: dit is goed. Maar te snel is ook niet goed! En waarom op Paasmaandag?

Wat ons echter het meeste zorg baart is de onduidelijkheid. Niet zozeer de locatie, maar vooral het digitaal karakter van het examen. We hebben er alle begrip voor dat de locatie nog niet gekend is. En dat het mogelijks op verschillende plaatsen zal gebeuren indien Virologen dit zullen aanbevelen. Voor ons geen slecht idee om dit per provinciehoofdstad te organiseren. Zo worden verplaatsingen voor veel studenten in sterke mate beperkt!

Het toelatingsexamen wordt digitaal! Ben Weyts, de examencommissie en verschillende onderwijspartners gebruiken deze opportuniteit nu om het Toelatingsexamen 2.0 te lanceren. Voor de allereerste keer zullen de toelatingsexamens digitaal afgenomen worden. Wat we daar precies onder moeten verstaan is allerminst duidelijk. Blijkbaar zou pas midden juli de digitale knoop worden doorgehakt. maar hoe digitaal is digitaal: is dit enkel digitaal doorsturen van antwoorden of is het volledige examen digitaal (zowel antwoorden, opgaven, teksten als formularium)?

2. IMPACT VAN DE BESLISSING

De impact is groot voor veel studenten. Wij begrijpen ten volle hun bezorgdheid. Zij die nu zeer goed voorbereid zijn, en we mogen aannemen zeker alle REBUS studenten, moeten zich nu gaan meten met studenten die dat nog niet zijn. Ook met studenten die niet/beperkt mee wilden doen wegens tijdsgebrek en nu wel ten volle hun kans zullen wagen.

Dit betekent dat nog meer studenten nog beter voorbereid naar een ingangsexamen trekken waar minder leerstof wordt ondervraagd. Het algemene kennisniveau van de deelnemers zal dus normaliter een pak hoger zijn dan bij een toelatingsexamen begin juli.

Vorig jaar lag de cesuur (minimale aantal punten die men moest halen om gerangschikt te zijn) bij 142 op 240 bij de artsen. Wij vermoeden dat de lat voor augustus 2020 op 150 of hoger zal liggen bij eenzelfde moeilijkheidsgraad. Daarnaast moeten studenten die plichtbewust op tijd begonnen, een veel langere tijd bezig zijn aan de voorbereiding en rekening houden met een extra tijdsinvestering om toch hun kansen hoog te houden.

3. UNIVERSITAIRE STUDENTEN: WAT NU?

Het uitstel van het toelatingsexamen noopt vooral universitaire studenten tot een herziening van de voorbereidingsstrategie. Een aantal studenten heeft ondertussen reeds een tweede zittijd voor hun universiteitsvakken of had vakken doorgeschoven naar augustus om meer studietijd te hebben in juni. Hierdoor komt de focus op het toelatingsexamen in gevaar. REBUS is geen voorstander van een dubbele focus. Dit is vaak nefast, waarschijnlijk dit jaar nog meer dan ooit (zie supra). Wij raden deze studenten dan ook aan zichzelf nogmaals zeer goed de vraag te stellen: is geneeskunde/tandarts mijn grote droom of niet? Indien hier positief op geantwoord wordt, dringt een keuze zich op. We beseffen dat dit niet evident zal zijn voor veel studenten. Zij kunnen bij ons terecht voor een adviesgesprek bij onze coaches en psychologen alsook bij hun trajectbegeleider op de universiteit want een vernieuwde aanpak dringt zich dus op!

4. HET IDEALE VOORBEREIDINGSTRAJECT 

Voor een uitgekiend voorbereidingstraject kunnen we gelukkig rekenen op onze ervaring met examens in augustus. Voor 2018 bestond het toelatingsexamen uit 2 examenmomenten waarvan één begin juli en een op einde van augustus. Deze ervaring leert dat een extra voorbereidingstijd van vier à vijf weken nodig is om de leerstof op een zeer grondig manier te kunnen herhalen/op te frissen. Wij adviseren daarom volgende strategie voor onze studenten: zorg dat je alle te kennen leerstof voor het toelatingsexamen minstens éénmaal hebt gezien voor de examens in juni.

Wij zetten onze lessen verder zoals gepland, zowel individueel als in groep, en dit om alle leerstof gezien te hebben voor de eindexamen. Bepaalde topics worden aangepast op basis van de schrapping van leerstof. We zullen evenwel ook bepaalde deelaspecten die werden geschrapt toch nog vlug aanhalen. Bepaalde aspecten van de geschrapte leerstof zullen naar alle waarschijnlijkheid ook tot de leerstof van de eindexamens laatste jaar secundair behoren. Deze onderdelen zijn ook nadien in de opleiding arts/tandarts van groot belang (oa. statistiek en kansrekening / golven / in mindere mate integralen).

Na de eindexamens neem je een ruim voldoende break om zowel lichamelijk als geestelijk alle batterijen terug op de laden. En vanaf midden juli tot 25/26 augustus vlieg je er terug in met volle overgave! Bij REBUS zitten we niet stil: we hebben gewerkt aan een ideaal ondersteuningspakket voor onze studenten:

5. HET CORONA PAKKET 

Het nieuw aangeboden corona pakket start nog steeds met een hiatentest waarbij de volledig aangepaste te kennen leerstof wordt getoetst. Dit is bedoeld als nieuw ijkingspunt in de voorbereiding voor het toelatingsexamen. Dit moet de student een beeld geven waar hij/zij op dat moment staat (wat ken ik, wat nog niet of onvoldoende). We vragen uitdrukkelijk aan de studenten die uit juni-examens komen om dit niet echt te gaan voorbereiden. De echte voorbereiding start pas nadien. Het resultaat zal bepalen hoeveel extra weken voorbereidingstijd de student moet voorzien om zijn/haar slaagkansen te optimaliseren.

Vanaf 15 juli tot en met 17 augustus voorzien we voor elk vak groepslessen, themadagen, individuele lessen en extra oefensessies. We organiseren deze sessies per dag of halve dag tijdens de vier weken voorbereidingsperiode voor de toelatingsproef. Eindigen doen we zoals altijd met een simulatie-examen. Meer info vindt je hier

6. PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN AANPAK

Studenten en ouders zijn zeer tevreden over onze uitstekende persoonlijke aanpak en begeleiding. Heb je zelf ook vragen of bezorgdheden dan kan je steeds bij ons terecht voor een persoonlijk onderhoud en advies. Zelf proberen we de komende weken zoveel mogelijk met de studenten in contact te komen om te peilen naar hun bezorgdheden en wensen. Dit hebben we ondertussen reeds gedaan bij onze eigen studenten. Ook voor ons een bijzonder leerrijke ervaring!

Wij zijn ervan overtuigd dat we ook nu een ideaal traject kunnen aanbieden aan onze studenten en hopen dan ook uit de grond van ons hart dat we samen kunnen slagen voor het toelatingsexamen 2020!

Auteur: Jan Bruwier – Algemeen verantwoordelijke Rebus