Algemene voorwaarden KTC VZW


 1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord wordt elke overeenkomst beheerst door deze algemene voorwaarden van KTC VZW (hierna: KTC).
 2. KTC verbindt zich ertoe de student te begeleiden bij zijn/haar studies onder de vorm van individuele bijles, groepsles, trainingen en/of (individuele) coaching (hierna: ‘begeleiding’). KTC brengt lesgever en student (al dan niet via het platform www.rebus.be) met elkaar in contact en plant een eerste contactmoment in, op basis van ieders beschikbaarheid. Deze beschikbaarheid dient gecommuniceerd te worden met KTC en dient zo accuraat mogelijk te zijn. Indien KTC niet beschikt over de beschikbaarheid van de student, kan en zal geen eerste contactmoment ingepland worden. Lesgever en student zijn beiden verantwoordelijk teneinde vervolgafspraken in te plannen. De begeleidingen gaan altijd door in de lokalen van KTC en/of digitaal via de eigen online kanalen. KTC voorziet toegang tot deze lokalen en digitale platformen voor zowel lesgevers als studenten. Het gebruik van andere locaties of andere online kanalen is niet toegestaan.
 3. Inschrijvingsprocedure: Teneinde correct ingeschreven te zijn en alvorens de begeleiding kan starten, dient de student de kostprijs voor zijn/haar begeleiding (zoals nader bepaald in de overeenkomst met de student) voorafgaand over te maken aan KTC via overschrijving.
 4. Begeleidingsperiode: De standaardduur van de overeenkomst (hierna: de begeleidingsperiode) bedraagt één semester of tweede zittijd/zomer (m.u.v. de studenten die begeleiding volgen ter ondersteuning van hun voorbereiding voor het toelatingsexamen arts/tandarts, waar de periode geldt tot de dag van het toelatingsexamen). De begeleidingsperiode kan uitgebreid worden tot één jaar, desgevallend wordt dit steeds expliciet vermeld in de overeenkomst met de student. De vooraf aangekochte uren dienen allemaal opgebruikt te worden tijdens de begeleidingsperiode in de zin van dit artikel en zoals nader bepaald in de overeenkomst met de student. In uitzonderlijke gevallen kan KTC er vrij toe beslissen om de niet-opgenomen uren alsnog te laten opnemen in de periode die volgt op de begeleidingsperiode zoals bepaald in het contract met de student. KTC beslist discretionair (op basis van het aantal beschikbare lesgevers) over het al dan niet toestaan van deze gunst, desgevallend zal KTC dit schriftelijk (i.e. per gewone brief of per e-mail) bevestigen. Bij gebreke aan dergelijke schriftelijke bevestiging komen niet-opgenomen uren te vervallen. Indien na deze gunstmaatregel er na één periode van verlenging nog altijd een resterend saldo is van niet-opgenomen uren komen deze uren in elk geval te vervallen.
 5. Stopzetten begeleiding en garantievoorwaarden: De begeleiding kan door de student worden stopgezet door KTC hier schriftelijk van op de hoogte te stellen en na schriftelijke bevestiging van ontvangst vanwege KTC. Niet gevolgde groepslesdagen worden niet terugbetaald. Bij stopzetting kunnen studenten in geval van individuele vakbegeleiding met een duur van 12 weken rekenen op bijzondere garantievoorwaarden (zie hieronder punt b.) Alle andere begeleidingen bij KTC hebben géén garantievoorwaarden (zie hieronder punt a.).
  • a. Zonder garantievoorwaarden: Indien de overeenkomst wordt stopgezet, worden niet opgenomen uren terugbetaald aan €25 per uur. De niet opgenomen uren worden binnen de twee weken na annulatie teruggestort.
  • b. Mét garantievoorwaarden:
   • i. Wanneer de student beslist vóór aanvang van het derde lesuur de begeleiding stop te zetten, en dit voor welke reden dan ook, verbindt KTC er zich toe alle niet opgenomen uren volledig terug te storten. De reeds opgenomen uren worden afgerekend aan 75€ per uur. De niet opgenomen uren worden binnen de twee weken na annulatie teruggestort.
   • ii. Wanneer de overeenkomst wordt verbroken nadat het derde lesuur werd opgenomen of gestart, worden niet opgenomen uren terugbetaald aan €25 per uur. De niet opgenomen uren worden binnen de twee weken na annulatie teruggestort.
 6. Annuleren van afspraken: Vastgelegde afspraken moeten minstens 24 uur vooraf geannuleerd worden, zo niet worden deze aangerekend als zijnde opgenomen. Het annuleren van een afspraak dient te gebeuren door zowel KTC als de lesgever hiervan schriftelijk op te hoogte te stellen. De lesgever verbindt zich ertoe om na het beginuur van iedere afspraak 15 minuten te wachten totdat de student komt opdagen. Indien de student na die 15 minuten niet aanwezig is op de afspraak, wordt de afspraak aanzien als een gemiste afspraak en ingeboekt in het systeem voor lesevaluaties. Indien een student een afspraak mist, en die werd niet tijdig en correct geannuleerd, zal de volledig voorziene begeleidingsduur aangerekend worden. De lesgever zal in dat geval vergoed worden voor deze gemiste afspraak.
 7. Studentenevaluaties: Voor informatie omtrent de prestaties en de vorderingen van de student kunnen de ouders van maandag tot vrijdag telefoneren tijdens de kantooruren of contact opnemen via e-mail (alle contactgegevens zijn terug te vinden op de website). In geval van grove wanprestatie van de student worden de ouders onmiddellijk verwittigd. Een evaluatie van alle afspraken van de student wordt maandelijks naar de ouders opgestuurd. Deze bevat een overzicht van alle afspraken. Uitzondering hierop zijn studenten die enkel groepslessen volgen. Studenten in groepslessen worden niet via diezelfde maandelijkse rapporten geëvalueerd maar krijgen hun evaluaties door via Microsoft Teams.
 8. Klachtenprocedure: Indien een student niet tevreden is over de kwaliteit van een lesgever, individuele begeleiding, training en/of groepsles kan dit gemeld worden aan de backoffice van KTC. Dit dient schriftelijk te gebeuren en ten laatste 24 uur na het verlopen van de begeleiding in kwestie. Na het correct ontvangen van een klacht zal KTC deze klacht evalueren en -indien opportuun en in de mate van het mogelijke- hier gevolg aan geven.
 9. Afrekening gevolgde uren: De overeenkomst met de student voorziet in een aantal vooraf afgesproken uren begeleiding. Betaling hiervan dient te gebeuren bij ondertekening van de overeenkomst en vóór aanvang van de begeleiding door middel van een overschrijving. Indien een student finaal meer uren begeleiding volgt dan vooraf werden aangekocht, zullen deze uren worden afgerekend aan het zelfde uurtarief als de eerder aangekochte uren. KTC stuurt een betalingsverzoek met bijhorend overzicht van deze extra uren en bijhorende kosten schriftelijk op naar de student en/of diens ouders. De betaling van extra uren dient eveneens te gebeuren door middel van een overschrijving.
 10. Input prestaties en vergoeding lesgevers: De lesgevers verbinden zich ertoe om alle begeleidingen correct te registreren in een online platform en dit meteen na het aflopen van de begeleiding. Naast registratie van de uren en lesduur bevat deze ook een evaluatie van hoe de student presteerde tijdens de begeleiding. Alle gevraagde velden dienen telkens ingevuld te worden bij deze evaluaties. Lesgevers zijn verplicht meteen na iedere begeleiding de registratie hiervan te voltooien en ten laatste vóór het aflopen van de maand waarin de begeleiding plaatsvond. Begeleidingen die na deze termijn worden ingevoerd worden gezien als laattijdig. KTC is niet verplicht begeleidingen aan de lesgever te vergoeden welke niet of laattijdig werden ingevoerd. Gemaakte kosten die buiten de gegeven begeleidingen vallen, worden maar vergoed aan de lesgever indien KTC haar voorafgaand akkoord geeft. Voor aanvang van de eerste begeleiding zal KTC met de lesgever een uurvergoeding afspreken die als basis dient voor de totale maandelijkse vergoeding. De vergoedingen worden telkens per maand berekend en worden steeds uitbetaald in de maand die hierop volgt.
 11. Gebruik van materialen en documentatie KTC: De lesgever is contractueel aansprakelijk voor alle materiële schade aangebracht aan materieel dat toebehoort aan KTC, gebruikt in het kader van de opdracht en welke geen gevolg is van ouderdom, sleet en normaal gebruik. Documenten, oefeningen en/of cursusmateriaal die eigendom zijn van KTC en die ter beschikking worden gesteld van de lesgever, mogen nooit gebruikt, gedupliceerd en/of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van KTC. Het is de lesgever verboden om de materialen en/of documentatie te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de bedrijfsdoelstellingen of schadelijk zijn voor het imago van KTC.
 12. Niet-afwervingsbeding en niet-concurrentiebeding: De lesgevers verbinden zich ertoe geen (rechtstreekse of onrechtstreekse) concurrerende activiteiten uit te oefenen ten aanzien van de activiteiten van KTC. De lesgevers verbinden zich er tevens toe om geen personeelsleden van KTC af te werven en/of studenten die onder begeleiding staan bij KTC af te werven. Het niet-afwervingsbeding en niet-concurrentiebeding is van toepassing tijdens de duurtijd van de (laatst afgesloten) overeenkomst tussen lesgever en KTC en eindigt twee jaar na datum waarop de overeenkomst beëindigd wordt. Het niet-concurrentiebeding is beperkt tot het grondgebied van België. Ingeval van schending van het niet-afwervings en/of niet-concurrentiebeding is de lesgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade geleden door KTC.
 13. Betaling: In geval van wanbetaling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een rentevoet van 12% op jaarbasis. Bij niet betaling op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van conventioneel schadebeding verhoogd met 12%, met een minimum van 50 EUR. KTC heeft het recht ten allen tijde alle vorderingen t.o.v. de student te compenseren met eventuele vorderingen van de student ten opzichte van KTC, ook als de wettelijke voorwaarden daartoe niet voldaan zijn.
 14. Bevoegde rechtbank: Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn bevoegd voor eventuele geschillen, tenzij KTC hier in de overeenkomst uitdrukkelijk van afwijkt. Het Belgisch recht is van toepassing.